Detaljplan för fastigheten Bensinmotorn 1

Ärendenummer

Bn 106/2021.

Samrådstid

21 december 2021–18 februari 2022.

Planområde

Planområdet ligger på Österplan.

flygfoto över planområdet

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse på fastigheten Bensinmotorn 1, ett område längs Rudbecksgatan vid Österplan i centrala Örebro, där det tidigare låg en bensinmack.

Den nya bebyggelsen är tänkt att bidra till kommunens ambition att stärka Österplans roll som framtida stadsdelscentrum med god tillgång till service och kollektivtrafik.

Detaljplanen möjliggör för ny bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet till en högsta höjd motsvarande 16 våningar. Planen tillåter bostäder, kontor, vårdverksamhet, verksamhets­lokaler för t.ex. butiker, caféer och restauranger samt parkering.

Fastigheten Bensinmotorn 1 ingår i ett generellt utvecklingsområde som innefattar Österplan, Cv-området och Pappersbruket där kommunens översiktsplan pekar ut en önskad utveckling från industri och verksamheter till en ny del av innerstaden med ett större inslag av bostäder.

Tidplan

Mellan 21 december 2021 och 18 februari 2022 pågår samråd, då har allmänheten möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

Efter samrådet ska detaljplanen bearbetas utifrån de synpunkter som inkommer och därefter granskas och slutligen antas av Byggnadsnämnden.

Preliminär byggstart för den nya bebyggelsen skulle tidigast kunna ske under 2023.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan?

Nej. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Niklas Gustafsson, 019-21 16 72, niklas.gustafsson@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 18 februari 2022

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl, stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 18 februari 2022 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 106/2021
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!