Detaljplan för del av Olaus Petri 3:7 m.fl., Tegnérlunden

Ärendenummer

Bn 154/2020.

Samrådstid

15 november–13 december 2021.

Planområde

Planområdet omfattar del av Västra Nobelgatan söder om Tegnérlundsparken.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för en utbyggnad av BRT-sträckning (Bus Rapid Transit) längs Västra Nobelgatan.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan?

Nej. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Annika Säw, 010-121 88 12, annika.saw@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 13 december 2021

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl, stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 13 december 2021 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 154/2020
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!