Detaljplan för del av fastighet Ånsta 20:17 m.fl. samt upphävande av del av detaljplan 1880-P779

Ärendenummer

Bn 329/2019.

Samrådstid

15 november 2021–9 januari 2022.

Planområde

Planområdet ligger i Ånsta.

Syfte

Syftet med planen är att skapa möjligheter att bygga bostäder i den sydöstra delen av fastigheten Ånsta 20:17 samt en del av fastigheten Ånsta 20:96. Bebyggelsen ska utformas och placeras med hänsyn till den befintliga Sanatoriebyggnaden och till värdefull vegetation inom planområdet.

Syftet med detaljplanen är även att göra åtgärder på allmän plats och förbättra huvud­cykelstråket som pekas ut i översiktsplanen. I samband med föreslagen detaljplan kommer delar av Detaljplan för Ånsta 20:17 m.fl. 1880-P779, laga kraft den 30 oktober 2012, som ännu inte genomförts att upphävas.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan?

Nej. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Klara Ågren, 019-21 53 71, klara.agren@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 9 januari 2022

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl, stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 9 januari 2022 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 329/2019
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!