Planprogram för Tybbleängen

Nu finns ett förslag för en ny stadsdel, Tybbleängen, i sydöstra Örebro. Här kan du ta del av förslaget.

Aktuellt vinter/vår 2022

Tack till alla som lämnat synpunkter på förslag till Planprogram för Tybbleängen under samrådet.

Eventuella ändringar av planen och kommentarer till inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse. När samråds­redogörelsen är klar presenteras den här, på orebro.se/tybbleangen.

Nu finns ett förslag för en ny stadsdel i sydöstra Örebro, i området mellan Universitetet och Golfbanan. Stadsdelen kallas Tybbleängen och förslaget är att utveckla området till en hållbar och levande stadsdel med plats för grönområden, väl utbyggd kollektivtrafik, ett expanderande universitetsområde, arbetsplatser, skolor, service och handel och 1 000 – 1 500 bostäder för att möta nuvarande och framtida behov.

Den nya stadsdelen blir en viktig del i att länka samman universitetsområdet och de omkringliggande stadsdelarna Tybble och Sörbyängen och skapa en helhet i området. Även de omgivande grönområdena ska få bättre koppling till varandra och bli mer lättillgängliga.

Men det kommer att ta tid, visionen är att stadsdelen Tybbleängen ska stå färdig år 2040.

Planområde

Planområdet ligger i den sydöstra delen av Örebro mellan Sörbyängen, Tybble och Universitetet, ca 3 km från centrum. Planen avgränsas i väster av Sörbyvägen och Lavendelvägen och i öster av Universitetet och Markaskogens naturreservat. I Norr av Sörbyvallen och i söder av förkastningsbranten och Stenåsvägen.

Karta över planområdets läge i staden

Planområdets läge i staden.

Vision för Tybbleängen 2040

År 2040 är Tybbleängen en väl integrerad, hållbar och levande stadsdel med väl utbyggd kollektivtrafik, ett expanderande universitetsområde, arbetsplatser, skolor, service och handel och attraktiva nya bostadsområden med grönskande och lekvänliga innergårdar. Cirka 1 000–1 500 nya bostäder planeras bli hem åt cirka 2 000–2 500 örebroare i området.

Den nya stadsdelsparken och de omkringliggande grönområdena lockar både boende och ditresta Örebroare med stora möjligheter till lek, aktiviteter och rekreation.

En ny vägkoppling mellan Åstadalsvägen och Norrköpingsvägen skapar möjligheter för en effektivare kollektivtrafik och säkrare trafiksituation vid Universitetshållplatsen. Vägkopplingen länkar även samman Tybbleängen med omkringliggande stadsdelar och grönområden och blir en naturlig del i områdets gatustruktur.

Närheten till god kollektivtrafik och den trevliga stadsmiljön, med bra och gena gång- och cykelvägar till omkringliggande stadsdelar, bidrar till att allt fler väljer att färdas hållbart genom att ta bussen, cykla eller gå.

Tybbleängen föreslås bli en hållbar stadsdel och hållbarhetsarbetet syns inom många områden, till exempel:

Hållbart resande

Väl utbyggd kollektivtrafik, trivsam och trygg stadsmiljö med bra och gena gång- och cykelvägar, och närhet till busshållplatsen, ska främja hållbara resmönster.

Karta förslag på trafiklösning

Förslag på trafiklösning för hållbart resande. Klicka på bilden för att se den i större format.

Grönområden för rekreation och biologisk mångfald

En ny stadsdelspark och flera nya gröna stråk ska länka ihop de omgivande grönområdena Markaskogen, Reträtten och Sörbyskogen till ett stort sammanhängande aktivitets- och rekreationsområde.

I den planerade stadsdelsparken finns förutsättningar för promenadvägar, vattenlandskap, naturlek, discgolf, bollspel och vinteraktivitet som längdskidåkning.

Områdets naturvärden ska värnas och utvecklas för att främja den biologiska mångfalden.

Förslag på grönstruktur. Klicka på bilden för att se den i större format.

Barnperspektivet

Kvarter med gröna lekvänliga innergårdar och säkra vägar till och från lekmiljöer, grönområden, skola och förskola ska locka till lek och stimulera barns och ungas nyfikenhet, rörelse och lärande.

Motverka segregation

I ett större perspektiv ska stadsdelen länka samman staden och dess invånare istället för att riskera bygga in nya barriärer som stärker segregationen. Stadsdelens utformning ska möjliggöra för människor med olika livssituation att leva, bo, mötas och röra sig i området.

En viktig del i förslaget är att ge utrymme åt Örebro universitet att utvecklas.

Örebro universitetet har hög internationell ranking och sysselsätter idag cirka 18 000 personer. Universitet är en mycket viktig faktor för hela regionens utveckling och har behov av att expandera.

Universitetets framtida expansion planeras ske västerut, i stadsdelen Tybbleängen, för att länka samman universitetsområdet med staden. Ytan närmast Universitetet, öster om Norrköpingsvägen, föreslås ha särskilt fokus på näringslivs- och universitetsrelaterade verksamheter, student- och forskarbostäder m.m.

karta förslag markanvändning

Förslag på markanvändning. Klicka på bilden för att se den i större format.

Bakgrund

När nuvarande Örebro universitet anlades i mitten av 1970-talet var det placerat i stadens ytterkant. Men staden har vuxit och området har fått ett mer centralt och strategiskt läge.

Planområdets direkta närhet till Universitetet gör det attraktivt för Universitetets utveckling samt för universitetsanknutna företag och verksamheter, bostäder, skola och förskolor, utökad service och nya mötesplatser.

Samtidigt växer Örebro kommun snabbt. Fram till år 2040 finns det behov av cirka 20 000 nya bostäder och ungefär lika många arbetsplatser. Förslaget för Tybbleängen visar hur en del av dessa skulle kunna rymmas inom den nya stadsdelen, ett område som idag till stora delar är obebyggt.

Syfte och mål

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för området och utifrån dessa visa en helhet för områdets utveckling inför kommande detaljplanering.

Målet med planarbetet är att skapa goda förutsättningar för stadsutveckling av Tybbleängen både på kort och lång sikt.

Presentation av planprogram

I filmen nedan får du en presentation av planprogrammet för Tybbleängen.

Planprocess och tidplan

Efter samrådet kommer inkomna samrådsyttranden sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen kommer även ändringar som görs i planprogrammet utifrån inkomna synpunkter redovisas.

Därefter planeras planprogrammet godkännas i Programnämnd samhällsbyggnad senhösten 2022.

Planprogrammet för Tybbleängen ligger sedan till grund för kommande detaljplanearbete inom stadsdelen. Att utveckla området till en levande stadsdel är en långsiktig satsning som kommer att pågå i olika etapper under många år. Visionen är att planområdet ska vara utbyggt år 2040.

Bilden visar hela planprocessen, från översiktsplan till bygglov.

Bilden visar hela planprocessen, från översiktsplan till bygglov.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram tas fram för ett område eller stadsdel som står inför en utveckling. Det visar på kommunens mål och visioner med området, redovisar övergripande förutsättningar för en utveckling och underlätta kommande detaljplanering.

Kontaktperson

Anders Lind, planarkitekt, Enheten för översiktlig planering.

Har du frågor om planprogrammet för Tybbleängen är du välkommen att kontakta planarkitekten via Örebro kommuns servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!