Detaljplan för fastigheten Almby 11:199, Brickebacken

Ärendenummer

Bn 270/2020.

Samrådstid

24 september–24 oktober 2021.

Planområde

Planområdet ligger i Brickebacken söder om befintlig bostadsbebyggelse, i förlängningen av Saxons väg.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende med tillhörande behov av utemiljöer, angöringsvägar, parkeringsplatser m.m. Vidare möjliggör detaljplanen för bostadsbebyggelse.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan?

Nej. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Frida Hammarlind, 019-21 13 39, frida.hammarlind@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 24 oktober 2021

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl, stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 24 oktober 2021 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 270/2020
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!