Ändring av detaljplan för fastigheterna Mosås 2:58 och 2:68 m.m.

Ärendenummer

Bn 134/2021.

Samrådstid

22 september–2 november 2021.

Planområde

Planområdet ligger i Marieberg.

Syfte

Ändring av detaljplan syftar till att införa tilläggsanvändning för tekniska anläggningar i den norra delen av planområdet i gällande detaljplan, låta delar av marken där bebyggelse begränsas utgå samt upphäva en del av utfartsförbudet. Detta för att möjliggöra för en matarstation som ska serva framtida elväg på E20 samt en serviceväg till nämnda matarstation.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan?

Nej. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Hanna Brandshaug, 019-21 63 43, hanna.brandshaug@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 2 november 2021

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl, stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 2 november 2021 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 134/2021
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!