Ändring av detaljplan för Vinterstadion Nikolai 3:15 (1880-P515) för del av fastigheten Vinterstadion 2 m.fl.

Ärendenummer

Bn 51/2021.

Granskningstid

25 oktober–14 november 2021.

Planområde

Eyraområdet.

Syfte

Ändringen syftar till att möjliggöra en högre bebyggelse för en del av den norra delen av kvarteret Vinterstadion. Inom det område som planändringen berör finns redan en uppförd kontorsbyggnad som genom planändringen skulle kunna få byggas på med ytterligare våningar.

Ändringen bedöms vara förenligt med gällande plan vars syfte är att möjliggöra en upprustning av området kring Vinterstadion med anläggningar för idrott och publika evenemang. Som komplement till detta möjliggörs även användningarna kontor och handel.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Överensstämmelse med översiktsplanen?

Ja, se planbeskrivning.

Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan?

Nej. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Lovisa Eriksson, 019-21 16 63, lovisa.eriksson@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 14 november 2021

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:

Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl, stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 14 november 2021 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 51/2021
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!