Detaljplan för fastigheten Olaus Petri 3:180 m.fl.

Ärendenummer

Bn 77/2019.

Samrådstid

29 mars–7 juni 2021.

Planområde

Planområdet ligger i den östra delen av stadsdelen Rynningeåsen i direkt anslutning till Pionjärgatan och Hindergårdsgatan.

Syfte

Syftet med planen är att utöka och justera den gällande byggrätten på fastigheten Grenadjären 9 för skoländamål samt justera byggrätten för bostäder inom fastigheten Brigaden 1.

Planen syftar även till att ändra en del av kvartersmarken inom fastigheten Olaus Petri 3:180 till allmän plats för att möjliggöra ett torg och i anslutning skapa yta för bilparkering i form av parkeringshus eller markparkering.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Anders Pernefalk, 019-21 14 86, anders.pernefalk@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 7 juni 2021

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 7 juni 2021 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 77/2019.
- ditt namn.
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!