Detaljplan för fastigheten Olaus Petri 3:84 m.fl.

Ärendenummer

Bn 321/2019.

Samrådstid

5 oktober–13 november 2020.

Planområde

Planområdet ligger i Bettorp.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utvecklingen av ett bostadsområde på naturmark som i dagsläget är planlagt för industri- och verksamhetsändamål samt möjliggöra för besöksanläggning, centrumanvändning, handel och kontor. Planförslaget möjliggör cirka 500 bostäder, grundskola, förskola, besöksanläggning, vård, handel och kontor.

Det omgivande skogslandskapet är karaktärsgivande för området och planförslaget har i möjligaste mån anpassats efter befintlig terräng och naturvärden. Inom planområdet säkerställs ett flertal naturområden och grönstråk till förmån för växt- och djurlivet, rekreation, lek och dagvattenhantering.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

3D-modell

Kontaktperson

Johanna Thuresson, 019-21 13 12, johanna.thuresson@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 13 november 2020

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 13 november 2020 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 321/2019.
- ditt namn.
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!