Ändring av Detaljplan för kvarteret Limmet mm (1880-P438) för del av fastigheten Limmet 2 m.fl.

Ärendenummer

Bn 74/2020

Samrådstid

29 juni–30 augusti 2020

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger i Lillåns industriområde.

Syfte

Ändring av ”Detaljplan för kvarteret LIMMET mm” (1880-P438) för del av fastigheten Limmet 2 m.fl. syftar till att möjliggöra en högre byggnadshöjd och ökad utnyttjandegrad i den södra delen av befintligt planområde för att möjliggöra byggnation av en större lagerbyggnad på platsen.

Planhandlingar samråd


Kontaktperson

Rosemarie Almqvist, 019-21 14 96, rosemarie.almqvist@orebro.se

Synpunkter senast 30 augusti

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 30 augusti 2020 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 74/2020
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 13 juli 2020
Publicerad: 29 juni 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?