Detaljplan för fastigheten Grenadjären 3

Ärendenummer

Bn 276/2018.

Samrådstid

15 juni–31 augusti 2020.

Planområde

Norr.

Syfte

Syfte med detaljplanen är att ändra huvudmannaskapet för Bevaringsgatan och Kaptensgatan samt att ändra markanvändningen till gata respektive gång- och cykeltrafik. I dagsläget är gatorna planlagda som kvartersmark men föreslås bli allmän platsmark vilket innebär att Örebro kommun får ansvar för drift och underhåll.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Philip Cedergren, 019-21 13 46, philip.cedergren@orebro.se.

Synpunkter senast 31 augusti 2020

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 31 augusti 2020 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 276/2018
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!