Detaljplan för fastigheten Mältaren 12

Ärendenummer

Bn 328/2019

Samrådstid

13 maj–24 juni 2020

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger i Södercity.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i sex våningar med cirka 14 lägenheter. Detaljplanen möjliggör även för en lokal i bottenvåningen som kan nyttjas för centrumändamål.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Gabriella Borden, 019-21 29 38, gabriella.borden@orebro.se

Synpunkter senast 24 juni

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 24 juni 2020 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 328/2019
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 13 juli 2020
Publicerad: 13 maj 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?