Detaljplan för fastigheten Mältaren 12

Ärendenummer

Bn 328/2019

Granskningstid

30 november–21 december 2020

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger längs med Näbbtorgsgatan intill Medborgarhuset i södra delen av Örebros stadskärna.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i sex våningar med cirka 14 lägenheter och en bottenvåning som kan utnyttjas för centrumändamål. Detaljplanen förtydligar även skydds- och varsamhetsbestämmelser samt inför rivningsförbud på befintlig byggnad inom fastigheten Mältaren 12.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Lovisa Eriksson, 019-21 16 63, lovisa.eriksson@orebro.se

Synpunkter senast 21 december 2020

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 21 december 2020 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 328/2019
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!