Ändring av detaljplan för del av fastigheten Gällersta-Gryt 4:9 m.fl.

Ärendenummer

Bn 42/2020

Granskningstid

1 juni–15 juni 2020

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger i Norra Bro i industriområdet Gällersta-Gryt.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för högre byggrätt och en mer flexibel placering av kompletterande byggnader inom delar av fastighet Gällersta-Gryt 4:9.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Kontaktperson, 019-21 50 68, michaela.bolin@orebro.se

Synpunkter senast 15 juni

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 15 juni 2020 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 42/2020
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 13 juli 2020
Publicerad: 31 mars 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?