Detaljplan för fastigheten Längbro 2:40

Ärendenummer

Bn 115/2019

Granskningstid

1 juni–15 juni 2020

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger i den västra delen av skolområdet vid Risbergska skolan och Nya Karlslundsskolan, i anslutning till Hagagatan och Karlslund Arena.

Syfte

Syftet med planen är att ge planstöd för befintlig utfart mot Hagagatan från kolområdet vid Risbergska skolan och Nya Karlslundskolan då utfarten är placerad på parkmark. Syftet är att planlägga utfarten som gata, allmän plats.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Anders Pernefalk, 019-21 14 86, anders.pernefalk@orebro.se

Synpunkter senast 15 juni

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 15 juni 2020 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 115/2019
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 13 juli 2020
Publicerad: 5 mars 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?