Ändring av detaljplan med anledning av upphävande av fastighetsindelningsbestämmelsen ”1880K-N41/TI4”
för fastigheten Renen 3

Ärendenummer

Bn 73/2020

Samrådstid

4 mars–16 april 2020

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger på öster i Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser, tidigare tomtindelning, för fastigheten Renen 3, för att möjliggöra för fastighetsreglering.

Planhandlingar antagande

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Anna Örman, 019-21 10 07, anna.orman@orebro.se

Synpunkter senast 16 april

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 16 april 2020 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 73/2020
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Publicerad: 3 mars 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?