Detaljplan för del av fastigheten Nikolai 3:352 m.fl. (Brunnsparken)

Ärendenummer

Bn 309/2017

Samrådstid

13 november – 22 december 2019

Planområde

Planområdet ligger i Adolfsberg.

Syfte

Syftet med planen är att följa upp beslutat planprogram där alternativet med stadsdelspark valdes för den gröna miljön. Alternativ med bostadsbebyggelse inom Brunnsparken valdes bort. Markanvändningen för Brunnsparken ändras från folkparksändamål till område för besöksanläggningar, centrum och allmän park. Bostadsändamål planläggs dels vid entrén i norr och i sydväst vid Brunnsgärdesgatan utanför Brunnsparken. För att tillgängliggöra parken planläggs anslutningar i form av allmän gång- och cykelväg samt bilgata från Mosåsvägen. Vidare är syftet att bevara de kulturhistoriska värdena som har identifierats i parken.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Erika Kinisjärvi, 019-21 52 53, erika.kinisjarvi@orebro.se

Synpunkter senast 22 december 2019

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 22 december 2019 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 309/2017
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!