Detaljplan för del av fastigheten Nikolai 3:352 m.fl. (Brunnsparken)

Ärendenummer

Bn 309/2017

Granskningstid

14 september – 12 oktober 2021

Planområde

Planområdet Brunnsparken är beläget i nordvästra delen av Adolfsberg. Nordväst om planområdet ligger Adolfsbergs centrum.

Syfte

Syftet med planen är att följa upp det beslutade planprogrammet att utveckla Brunnsparken som stadsdelspark och möjliggöra omvandling av kvartersmark till allmän plats, i form av parkmark. Bostadsändamål planläggs i sydväst vid Brunnsgärdesgatan utanför Brunnsparken. Vidare syftar planen till att utveckla verksamheterna och bevara de kulturhistoriska värdena hos byggnaderna som finns i parken. För att tillgängliggöra parken planläggs anslutningar i form av allmän gång- och cykelväg samt gata från Mosåsvägen.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Erika Kinisjärvi, 019-21 52 53, erika.kinisjarvi@orebro.se

Synpunkter

Lämna synpunkter senast 12 oktober 2021

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:

Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl, stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 12 oktober 2021 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 309/2017
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!