Detaljplan för del av fastigheten Nikolai 3:352 m.fl. (Brunnsparken)

Ärendenummer

Bn 309/2017.

Datum för antagande

Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnden den 21 april 2022. Beslut om rättelse enligt 36 § förvaltningslagen fattades den 11 maj 2022.

Överklagad

Detaljplanen är överklagad.

Planområde

Planområdet Brunnsparken är beläget i nordvästra delen av Adolfsberg. Nordväst om planområdet ligger Adolfsbergs centrum.

Syfte

Syftet med planen är att följa upp det beslutade planprogrammet att utveckla Brunnsparken som stadsdelspark och möjliggöra omvandling av kvartersmark till allmän plats, i form av parkmark. Bostadsändamål planläggs i sydväst vid Brunnsgärdesgatan utanför Brunnsparken.

Vidare syftar planen till att utveckla verksamheterna och bevara de kulturhistoriska värdena hos byggnaderna som finns i parken. För att tillgängliggöra parken planläggs anslutningar i form av allmän gång- och cykelväg samt gata från Mosåsvägen.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar antagande

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Hanna Bäckgren, 019-21 13 75, hanna.backgren@orebro.se.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslutet hos Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt. Se nedan hur du överklagar.

Trots att du erhåller denna information om hur man överklagar är det dock inte säkert att du anses ha klagorätt, eftersom det är Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som utifrån regleringen i 13 kap. 8 och 11 §§ plan- och bygglagen prövar om du, efter ett överklagande, ska anses ha sådan klagorätt.

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, men skicka skrivelsen till e-post: stadsbyggnad@orebro.se
eller brevledes till: Byggnadsnämnden, Box 33400, 701 35 Örebro.

Ange klart vilket beslut du vill överklaga genom att uppge datum och paragraf i protokollet samt uppge detaljplanens namn. Skriv också vilken ändring du vill ha.

Ett överklagande ska ske inom den tid som framgår av 13 kap. 16 § plan- och bygglagen.

Om du överklagar åligger det Byggnadsnämnden att pröva om överklagandet har inkommit i rätt tid. Om överklagandet inkommit i rätt tid kommer Byggnadsnämnden översända överklagandet till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt för prövning.

Om du vill ha ytterligare upplysningar kan du vända dig till Byggnadsnämnden i Örebro via kommunens servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!