Detaljplan för fastigheterna Varberga 5 och 11

Ärendenummer

Bn 58/2019

Granskningstid

4–18 maj 2020

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger i den centrala delen av bostadsområdet Varberga med Ekersvägen i norr och Varbergaskogen i söder.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att ändra våningshöjden på två befintliga flerbostadshus för att möjliggöra påbyggnad av en våning och samtidigt säkra befintliga flerbostadshus kulturmiljövärde genom varsamhetsbestämmelse.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Anders Pernefalk, 019-21 14 86, anders.pernefalk@orebro.se

Synpunkter senast 18 maj

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 18 maj 2020 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 58/2019
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 18 maj 2020
Publicerad: 16 september 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?