Detaljplan för fastigheten Gåsen 8 m.fl.

Ärendenummer

Bn 193/2018.

Granskningstid

16 mars–6 april 2020.

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.

Planområde

Planområdet ligger i Skebäck.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för en ny vårdcentral, nya vårdboenden, bostäder samt förskola uppförda i en kvartersstruktur. Syftet är även att säkerställa allmänhetens tillgång till området genom att planlägga en ny allmän gata runt kvarteret samt att ändra användning på en del av Slussgatan från park till gata för att anpassa planen till rådande förhållanden.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Johanna Thuresson, 019-21 13 12, johanna.thuresson@orebro.se

Synpunkter senast 6 april

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 193/2018
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 6 april 2020
Publicerad: 20 augusti 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?