Planprogram för Brickebackenområdet

Stadsbyggnad i Örebro kommun har tagit fram ett planprogram för stadsdelen Brickebacken och dess närområde. Planprogrammet visar ett förslag på hur området kan utvecklas.

Förslaget är på en övergripande nivå, eftersom arbetet fortfarande är i ett tidigt skede. Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget och hur Brickebackenområdet ska utvecklas. Den 21 november 2019–6 februari 2020 är planprogrammet på samråd. Samråd är ett tillfälle då alla kan ta del av och tycka till om förslaget.

Vy över Brickebacken sett från söder, med föreslagna utbyggnadsområden markerade.

Vy över Brickebacken sett från söder, med föreslagna utbyggnadsområden markerade.

Tyck till om hur Brickebackenområdet ska utvecklas

Planprogrammet är på samråd under perioden 21 november 2019–6 februari 2020. Under samrådet kan du ta del av och tycka till om förslaget. Även myndigheter, organisationer och berörda fastighetsägare har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Du kan även lämna dina synpunkter skriftligt till samhallsbyggnad@orebro.se eller via brev till:
Örebro kommun
Box 30 000
701 35 Örebro
Märk ditt brev: SAM 21/2016

Brickebacken kommer i framtiden att ha ett centralt läge i förhållande till de stora mängder nya bostäder och verksamheter som planeras i södra delarna av Örebro. Målet med förslaget är att stadsdelen knyts samman med resten av staden, att ett levande centrum utvecklas samt att de kompletteringar som görs i form av bland annat bostäder, möter människors olika behov. Parkerna i området föreslås utvecklas till trivsamma mötesplatser och möjligheterna att cykla och åka buss till och inom området ska förbättras.

Utvecklingen av området är på 20 års sikt. Fortsatt planering och byggnation kommer att ske i etapper. Inom de närmsta åren planeras ett nytt badhus i Brickebacken. Det finns också planer på att bygga nya bostäder och utveckla centrum inom de närmsta åren.

Planhandlingar

När samrådet är avslutat, kommer vi att sammanställa och kommentera synpunkterna i en samrådsredogörelse som publiceras på orebro.se.

Planområde

Planprogrammet omfattar stadsdelen Brickebacken samt dess närområde i Örebro.

Brickebackenområdet

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram tas fram för ett område eller stadsdel som behöver utvecklas. Det kan till exempel vara utveckling av bebyggelse, trafik eller grönområden. Ett planprogram utreder mål och övergripande förutsättningar för en idé inom ett planområde, men det är inte juridiskt bindande. Vi tar fram planprogrammet innan fortsatt planering och reglering av byggrätter, vilket sker i detaljplaner för varje kvarter.

Kontaktpersoner

Sofia Larsson, planarkitekt.

Johanna Östman, översiktsplanerare.

Senast uppdaterad: 21 november 2019
Publicerad: 4 juni 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?