Detaljplan för fastigheten Törsjö 1:8

Ärendenummer

Bn 236/2017

Samrådstid

27 maj–7 juli 2019

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger i Marieberg.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av småhus.
Samtidigt syftar planen till att bevara ett grönstråk och att göra gatunätet i
stadsdelen Marieberg mer finmaskigt för både bil-, cykel- och gångtrafik.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Jimmy Bergkvist, 019-21 16 04, jimmy.bergkvist@orebro.se

Synpunkter senast 7 juli

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 236/2017
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 23 juli 2019
Publicerad: 27 maj 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?