Detaljplan för fastigheten Fåfängan 10 m.fl.

Ärendenummer

Bn 131/2015

Granskningstid

30 mars–23 april 2020.

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger på norr i Örebro, Norrcity.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus, kontor och centrumanvändning med tillhörande funktioner till en höjd motsvarande 6 till 10 våningar på den södra och östra delen av kvarteret Fåfängan. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en ny transformatorstation inom kvarteret samt skydda en befintlig byggnad av högt kulturhistoriskt värde på fastigheten Fåfängan 5.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Niklas Gustafsson, 019-21 16 72, niklas.gustafsson@orebro.se

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad: 23 april 2020
Publicerad: 27 maj 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?