Detaljplan för fastigheten Långseleån 4 m. fl.

Ärendenummer

Bn 291/2017

Granskningstid

11 mars–31 mars 2019

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A
  • ÖBO Bovärdskontor Vivalla, Poesigatan 19 O
  • Vivalla Bibliotek, Poesigatan 20

Planområde

Planområdet ligger i stadsdelen Vivalla

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse på tidigare
obebyggda ytor inom planområdet. Byggrätten kommer att utökas och den
gällande detaljplanen moderniseras. Även en utökning av befintlig
förskoletomt samt uppförande av en ny förskolebyggnad möjliggörs.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Frida Hammarlind, 019-21 13 39, frida.hammarlind@orebro.se

Synpunkter senast 31 mars 2019

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 291/2017
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 3 april 2019
Publicerad: 11 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?