Ändring av detaljplan 1880-P65, söder om Sörbyvallen

Ärendenummer

Bn 255/2018

Granskningstid

27 maj – 18 juli 2019

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger i Sörby.

Syfte

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en fastighetsreglering genom att upphäva placeringsbestämmelsen som reglerar att huvudbyggnad ska placeras 4 meter från tomtgräns. Ändringen innebär även att prickmarken (mark som inte får bebyggas) i berörda fastigheters östra del tas bort. Ändringen omfattar fastigheterna Hornborgasjön 19 och 20.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Kontaktperson, 019-21 14 35, adrian.bucher@orebro.se

Synpunkter senast 18 juli 2019

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 255/2018
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 23 juli 2019
Publicerad: 24 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?