Ändring av detaljplan, tillägg till detaljplaner för fastigheten Vindfånget 1 m.fl.

Ärendenummer

Bn 313/2018

Granskningstid

8–22 mars 2019

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Västhaga.

Syfte

Syftet med planen är att ändra en del av gällande prickmark till kryssmark för att tillåta inglasade uteplatser i anslutning till befintliga bostadshus.

Planhandlingar samråd

Planhandlingar granskning

Kontaktperson

Anders Pernefalk, 019-21 14 86, anders.pernefalk@orebro.se

Synpunkter senast 22 mars

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 313/2018
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 3 april 2019
Publicerad: 18 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?