Detaljplan för fastigheten Ånsta 20:196 m.fl.

Ärendenummer

Bn 348/2017

Granskningstid

26 augusti – 8 september 2019.

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger i Pilängen.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en ökad byggrätt för verksamheter och kontor i västra Pilängen och att anpassa detaljplanens bestämmelser vid Trafikplats Berglunda för att stämma överens med hur trafikplatsen redan är byggd.

Planhandlingar samråd

Planhandlingar granskning

Kontaktperson

Jimmy Bergkvist, 019-21 10 00

Synpunkter senast 8 september

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 348/2017
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 8 september 2019
Publicerad: 29 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?