Detaljplan för fastigheten Ösaren 4

Ärendenummer

Bn 8/2018

Granskningstid

1–21 april 2019

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Almby.

Syfte

Syftet med planen är att utöka byggrätten på fastigheten Ösaren 4 för att möjliggöra byggnation av ett mindre flerbostadshus.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Rosemarie Almqvist, 019-21 10 00

Synpunkter senast 21 april 2019

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 8/2018
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 23 april 2019
Publicerad: 21 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?