Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:342 m.fl.

Ärendenummer

Bn 212/2017

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 13 december 2018 och vann laga kraft den 11 januari 2019.

Planområde

Platsen för planområdet är vid korsningen Trädgårdsgatan/Nygatans nordöstra hörn.

Syfte

Syftet med planen är att reglera kvartersmark till allmän plats för ett befintligt gång- och cykelstråk.

Planhandlingar lagakraft

Kontaktperson

Anders Pernefalk, 019-21 10 00

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!