Detaljplan för del av fastigheten Skarven 21 (Åkullen)

Ärendenummer

Bn 9/2018

Granskningstid

6–26 maj 2019

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger i norra delen av centrala Örebro, intill parken Åkullen.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i sju våningar med ca. 30 lägenheter. Planen möjliggör även att lokaler i en bottenvåning kan användas för centrumändamål. Inom planområdet planläggs även en befintlig transformatorstation.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Emily Folkö, 019–21 12 59, emily.folko@orebro.se

Synpunkter senast 26 maj

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 9/2018
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 27 maj 2019
Publicerad: 8 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?