Detaljplan för fastigheten Mosås 19:3 m.fl.

Ärendenummer

Bn 292/2017

Datum för antagande

Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnden den 23 september 2021.

Överklagad

Detaljplanen är överklagad.

Planområde

Planområdet ligger i Mosås.

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse och en förskola i den nordvästra delen av Mosås. Syftet är att bygga vidare på en hållbar tätortsstruktur som kan komplettera rådande strukturer med en blandad bebyggelse som anpassas till områdets karaktär.

Planområdet omfattar därtill ett antal befintliga och bebyggda fastigheter som ligger utanför detaljplanelagt område där syftet är att säkerställa den befintliga användningen för bostäder för att möjliggöra en samlad utveckling av området.

Följande anläggningssamfälligheter berörs av planen: Mosås GA:2 samt Mosås GA:10

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar antagande

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Rosemarie Almqvist, 019-21 14 96, rosemarie.almqvist@orebro.se

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslutet hos Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt. Se nedan hur du överklagar.

Trots att du erhåller denna information om hur man överklagar är det dock inte säkert att du anses ha klagorätt, eftersom det är Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som utifrån regleringen i 13 kap. 8 och 11 §§ plan- och bygglagen prövar om du, efter ett överklagande, ska anses ha sådan klagorätt.

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, men skicka skrivelsen till e-post: stadsbyggnad@orebro.se
eller brevledes till: Byggnadsnämnden, Box 33400, 701 35 Örebro.

Ange klart vilket beslut du vill överklaga genom att uppge datum och paragraf i protokollet samt uppge detaljplanens namn. Skriv också vilken ändring du vill ha.

Överklagandet måste ha inkommit till Byggnadsnämnden inom tre veckor från den dagen då justeringen av protokollet med beslutet anslogs på kommunens anslagstavla, annars kan inte ditt överklagande prövas.

Om du överklagar åligger det Byggnadsnämnden att pröva om överklagandet har inkommit i rätt tid. Om överklagandet inkommit i rätt tid kommer Byggnadsnämnden översända överklagandet till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt för prövning.

Om du vill ha ytterligare upplysningar kan du vända dig till Byggnadsnämnden i Örebro via kommunens servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!