Detaljplan för Glanshammar 7:2 m.fl.

Ärendenummer

Bn 10/2018

Granskningstid

23 oktober – 6 november 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger centralt i Glanshammar.

Syfte

Syftet med planen är att justera den outnyttjade byggrätten för att möjliggöra en bebyggelse som är väl anpassad till omgivningen och de kulturhistoriska förutsättningarna på platsen.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Annika Burlin

Synpunkter senast 6 november 2018

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 10/2018
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 12 mars 2019
Publicerad: 7 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?