Detaljplan för Hovsta kyrka 1:3 m.fl.

Ärendenummer

Bn 454/2016

Samrådstid

26 mars–7 maj 2018.

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Lillån.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt församlingshem samt att ändra markanvändningen för det befintliga församlingshemmet och för pastorsexpeditionen så att även bostäder, kontor och skola tillåts.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Annika Burlin

Synpunkter senast 7 maj

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 454/2016
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 7 maj 2018
Publicerad: 26 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?