Detaljplan för fastigheten Almby 13:165 m.fl. (Ekeby-Almby)

Ärendenummer

Bn 258/2016.

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden i Örebro den 31 augusti 2018 och vann laga kraft den 11 juni 2020.

Planområde

Planområdet ligger i den östra delen av Ekeby-Almby vid Gamla Hjälmarvägen och Stensoppsvägen.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra en förskola på fastigheten Almby 13:165. För att
öka planens flexibilitet möjliggörs även för bostäder.

I syfte att öka trafiksäkerheten föreslås Stensoppsvägen göras om till en gångoch
cykelväg parallellt med förskolan. För att säkra allmänhetens tillgänglighet i
området planläggs Stensoppsvägen som allmän platsmark. Från förskolan
föreslås en gång- och cykelväg med passage över Gamla Hjälmarvägen.

I koppling till planarbetet planläggs Karpvägen för att anpassa planen efter hur
vägen ser ut i verkligheten. Vägområdet för Gamla Hjälmarvägen utökas något
norrut för att inkludera en markremsa som tidigare inte varit planlagd.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Malin Palmgren, 019-21 18 37, malin.palmgren@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!