Detaljplan för fastigheten Almby 12:56 m.fl.

Ärendenummer

Bn 145/2017

Granskningstid

27 juni – 31 augusti 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Mark, cirka 6 kilometer sydost om Örebro centrum.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga för friliggande enbostadshus samt befästa den pågående utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. Syftet är även att ändra det enskilda huvudmannaskapet för allmän platsmark till kommunalt huvudmannaskap. Detaljplanen berör gemensamhetsanläggning för väghållning (Almby ga:14).

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Adrian Bucher

Synpunkter senast 31 augusti 2018

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 145/2017
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 1 september 2018
Publicerad: 21 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?