Detaljplan för fastigheten Pallas 2 m.fl. (Eklundaskolan)

Ärendenummer

Bn 188/2017

Granskningstid

4 juni– 24 juni 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Sörby, strax söder om centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att utöka byggrätten för skolfastigheten Pallas 2 samt att dra om Hagmarksgatan för att tillskapa en ändamålsenlig skolgårdsmiljö där skolgården kommer i direkt anslutning till befintlig park söder om fastigheten. Vidare är syftet att planlägga en del av den befintliga parkmarken för lek-och idrott för att säkerställa skolfastighetens tillgång på tillräcklig friyta.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Johanna Thuresson

Synpunkter senast 24 juni 2018

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 188/2017
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 14 september 2018
Publicerad: 19 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?