Detaljplan för fastigheten Förgyllaren 10 m.fl.

Ärendenummer

Bn 500/2016

Granskningstid

5–27 juni 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i den nordöstra delen av Ladugårdsängen i Örebro.

Syfte

Planen syftar till att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus på 11–15 våningar som inrymmer cirka 50 lägenheter. I anslutning till flerbostadshuset möjliggörs en torgyta ut mot Landbotorpsallén.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Malin Palmgren och Niklas Gustafsson

Synpunkter senast 27 juni

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 500/2016.
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 5 juni 2018
Publicerad: 12 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?