Planprogram för CV-området

Bakgrund

CV-området har sedan början av 1900-talet fungerat som ett verkstads- och industriområde kopplat till reparationer och underhåll av lok och vagnar. Verksamhet bedrivs på platsen än idag.

Samtal har förts mellan kommunen och fastighetsägaren Jernhusen kring områdets framtid under en längre tid. Med den utveckling som Örebro kommun genomgår så finns ett stort behov av att kommunen tar ett helhetsgrepp för området.

Planförslag

Utvecklingen av CV-området innebär att en ny större stadsdel tillkommer centralt i Örebro. Den kommer bli plats för boende och arbete för ett stort antal örebroare. På sikt föreslås området omvandlas från att vara ett instängslat industriområde, till att bli en väl integrerad stadsdel i östra Örebro samt staden som helhet.

CV-området ska möjliggöra för blandstad där plats finns för bostäder, kontor, verksamheter, samhällsservice, skola, kultur och fritid mm.

Bevarandevärda kulturhistoriska byggnader kommer få en viktig roll i berättandet om områdets historia och få nya användningsområden som fungerar väl överens med deras respektive utformning och förutsättningar.

Förslaget till planprogram är framtaget tillsammans med Jernhusen.

centralverkstaden.se kan du läsa mer om deras arbete med den nya stadsdelen.

Karta över över planområdet.

Karta över planområdet. Klicka på bilden för att se en större karta.

Planområdet

CV-området är centralt beläget men ligger samtidigt i direkt anslutning till stora grönområden, parker och vattendrag. I norr och väster avgränsas området av Lillån. I söder möter området Universitetssjukhuset och Campus USÖ. Mot öster finns bland annat Alnängarnas koloniområde. Totalt omfattar planområdet cirka 36 hektar.

Utvecklingen av CV-området kommer att ske över lång tid och planeras i etapper.

Utvecklingen av CV-området kommer att ske över lång tid och planeras i etapper. En detaljplan för den första planeringsetappen kan påbörjas under hösten 2018, medan en sista etapp troligen blir aktuell först om 15-20 år.

Syfte och mål

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av stadsdelen som plats för bostäder, arbetsplatser, verksamheter, service, handel, rekreation och andra mötesplatser.

Målet är att skapa goda förutsättningar för en levande och attraktiv ny stadsdel, inom området på 5, 10 och 30 års sikt.

Samråd

Samrådet kring planprogrammet pågick 19 oktober 2017–9 januari 2018. Under denna tid var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Ett samrådsmöte hölls i Marketenteriet, den så kallade ”Markan”, lördagen den 11 november. Det fanns då möjlighet att delta på kulturmiljövandring i området samt prata med kommunen om förslaget.

Planhandlingar samråd

Fortsatt planprocess

Efter genomfört samråd tar kommunen ställning till inkomna synpunkter. Dessa sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse. Förslaget kan vid behov komma att revideras och tas därefter upp för godkännande i Programnämnd Samhällsbyggnad. Därefter kommer planprogrammet ligga till grund för kommande detaljplanering av CV-området.

Planprocessen för CV-området.

Planprocessen för CV-området.

Kontaktperson

Sofia Larsson, planarkitekt.

Har du frågor om planprogrammet? Kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Senast uppdaterad: 8 mars 2018
Publicerad: 19 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?