Detaljplan för Almby 13:388 m.fl. Hjälmarbadens småstugeområde

Ärendenummer

Bn 301/2017

Laga kraft

Antagen av Byggnadsnämnden 22 mars 2018. Vann laga kraft den 19 april 2018.

Planområde

Planområdet ligger i anslutning till Hjälmarbaden och Äsön.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplan 1880-P98/27 är att utöka byggrätten inom området genom en ny planbestämmelse som samtidigt ersätter tidigare gällande bestämmelse om byggrätt. Ytterligare bestämmelser som reglerar komplementbyggnader och begränsar antalet bostadshus införs.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Anders Pernefalk

Senast uppdaterad: 27 juni 2018
Publicerad: 17 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?