Detaljplan för fastigheterna Måsen 23 m.fl.

Ärendenummer

Bn 276/2013

Granskningstid

7–29 maj 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Skebäck på öster i Örebro.

Syfte

Väster om planområdet ligger Engelbrektskolan. Skolan har med tiden blivit trångbodd och friytan är idag för liten i förhållande till antal barn som går på skolan. Föreslagen detaljplan möjliggör en utvidgning av skolgården med cirka 4 500 m2. Vidare är syftet med detaljplanen att möjliggöra byggnation av bostäder av flerbostadstyp från 3 till 7 våningar. Planförslaget möjliggör även att en förskola kan uppföras inom planområdet.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Adrian Bucher

Synpunkter senast 29 maj 2018

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 276/2013
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 29 maj 2018
Publicerad: 13 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?