Detaljplan för fastigheten Kumla 1:27 m.fl. (Hovsta)

Ärendenummer:

Bn 382/2015

Samrådstid

18 september–27 oktober 2017

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i den sydvästra delen av Hovsta, ca 8 km norr om centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av ca 150 bostäder och en förskola i sydvästra delen av Hovsta. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus och småhus i blandade former (radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor).

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Malin Palmgren

Synpunkter senast 27 oktober 2017

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 382/2015
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 8 januari 2018
Publicerad: 18 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?