Detaljplan för fastigheten Kumla 1:27 m.fl. (Hovsta)

Ärendenummer:

Bn 382/2015

Granskningstid

12 november – 2 december 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i den sydvästra delen av Hovsta, ca 8 km norr om centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av ca 150 bostäder och en förskola i sydvästra delen av Hovsta. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus och småhus i blandade former (radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor).

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Malin Palmgren

Synpunkter senast 2 december 2018

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 382/2015
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 3 april 2019
Publicerad: 18 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?