Detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:150

Ärendenummer

Bn 204/2015

Granskningstid

2–23 november 2017

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger direkt öster om befintlig bebyggelse i Ringstorp mellan dagvattendammarna och Venaskogens västra kant.

Syfte

Syftet med planen är att planlägga för ca 70 bostäder i naturnära läge.
Bebyggelsen kommer att utgöras av flerbostadshus samt stadsvillor och anpassas efter befintliga naturvärden. Syftet är även att planlägga för en förskola.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Anders Pernefalk

Synpunkter senast 23 november

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 204/2015
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 8 januari 2018
Publicerad: 20 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?