Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:311 m.fl. (Kulturkvarteret)

Ärendenummer

Bn 302/2013

Granskningstid

6–27 november 2017

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger vid Konserthuset i centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för kulturverksamhet. Detaljplanen syftar också till att anpassa anslutande allmän plats till den nya verksamheten, möjliggöra för ett allmänt p-garage under mark och skydda Riksbankshusets kulturmiljövärden. Detaljplanen är förenlig med kommunens
översiktsplan.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

David Jansson, Niklas Gustafsson

Synpunkter senast 27 november 2017

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 302/2013
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Publicerad: 22 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?