Detaljplan för fastigheten Lagerhuset 4

Ärendenummer

Bn 57/2015

Granskningstid

13 april – 4 maj 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i norrcity, intill Östra Nobelgatan och Rättscentrum med polishuset.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga för ett nytt flerbostadshus i åtta våningar om cirka 56 bostäder kombinerat med kontor och centrumverksamheter. Det befintliga Hakonhuset planläggs för att kunna inrymma kontor, centrum, hotellverksamhet och gymnasieskola. Högdelen av Hakonhuset och den mindre stadsvillan skyddas från rivning.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Anders Pernefalk

Synpunkter senast 4 maj 2018

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 57/2015
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 4 maj 2018
Publicerad: 22 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?