Detaljplan för fastigheten Graningesjön 4 m.fl.

Ärendenummer

Bn 304/2015

Granskningstid

26 februari – 23 mars 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i stadsdelen Sörby, strax söder om centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att förändra markanvändning i planområdet från
industriändamål till bostadsändamål och möjliggöra för uppförande av
flerbostadshus motsvarande ca 140 bostäder. Planen berör vägsamfällighet Almby S:123.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Niklas Gustafsson

Synpunkter senast 23 mars

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 304/2015
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2020
Publicerad: 9 januari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!