Detaljplan för fastigheten Olaus Petri 3:55

Ärendenummer

Bn 83/2018

Granskningstid

19 april – 9 maj 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Ringstorp. Pettersbergs idrottsplats.

Syfte

Planens syfte är att minska andelen prickmark och anpassa detaljplanen efter hur platsen är bebyggd för idrottsändamål samt att ge planstöd för en basstation.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Philip Cedergren

Synpunkter senast den 9 maj 2018

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 83/2018
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 9 maj 2018
Publicerad: 1 december 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?