Detaljplan för del av fastigheten Längbro 2:77

Ärendenummer

Bn 206/2015.

Samrådstid/Granskningstid

Samrådstid 5 juli–1 september 2016.

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i den nordvästra delen av staden, nordväst om Björkhaga och söder om Mellringe. Områdets mitt ligger cirka 5 km från Örebro centrum (Stortorget).

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel, skola och förskola på tidigare oexploaterad mark. Planen utgår från det framtagna utvecklingsförslaget för området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby.

Planhandlingar samråd

Kontaktpersoner

Johanna Thuresson
Emma Gren

Synpunkter senast 1 september

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 206/2015
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 11 januari 2018
Publicerad: 25 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?