Detaljplan för Almby 12:39 m.fl.

Ärendenummer

Bn 210/2016

Granskningstid

5–27 juni 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i sydöstra delen av Örebro, 4 km från stadskärnan.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av blandad bostadsbebyggelse och förskola. Därtill ska en förlängning av Ormestagatan till Stortorpsvägen skapas genom planområdet, både för bil-, cykel- och gångtrafik.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Ulf Nykvist

Synpunkter senast 27 juni 2018

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 210/2016
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 12 mars 2019
Publicerad: 24 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?