På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Detaljplanen steg för steg

Beskrivning av detaljplanearbetets olika steg från ansökan om planbesked till planen vunnit laga kraft.

Illustration planprocessen.

Detaljplanearbetet består av flera olika steg

Ansökan om Planbesked

Oavsett om initiativet till en detaljplan/detaljplaneändring kommer från en exploatör, mark- och fastighetsägare eller kommunala bolag och förvaltningar sker detta genom en ansökan om planbesked.

Planbesked

Ett besked på ansökan, det vill säga ett planbesked, ska lämnas inom fyra månader och det ska framgå av beskedet vid vilken tidpunkt ett eventuellt antagande av detaljplanen kan ske. Handläggare på Stadsbyggnad tar fram underlagsmaterial och förankrar projektet politiskt. En bedömning görs om det är möjligt och lämpligt. Beslut om positiva planbesked tas på delegation av Byggnadsnämnden. Negativa planbesked beslutas i Byggnadsnämnden. Om kommunen inte avser att inleda ett planarbete ska skälen till detta anges.

Kommunen tar ut ett självkostnadspris för planbesked. Aktuella taxor hittar du i "Plantaxa gäller från och med 2017-04-01." (pdf, 375.7 kB)

Planprogram

Ett planprogram behövs när initiativet är av större betydelse och omfattning eller när detaljplanen inte har stöd i kommunens översiktsplan. Kommunen samråder om planprogrammet med allmänheten och olika intressenter innan det slutliga förslaget godkänns i nämnden. 

Planförslag

Stadsbyggnad arbetar fram ett planförslag. Planarbete är en kreativ process med många olika specialistkompetenser inblandade. Under arbetets gång görs också en bedömning av om planen kan komma att medföra sådana konsekvenser att det finns behov av att göra en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för att värdera sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Kommunen får ta ut ett självkostnadspris för planarbetet.

Samråd

Kommunen ska samråda med olika intressenter när förslaget till detaljplan tas fram. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan. Under samrådet skickar kommunen ut planförslaget till berörda. Under samrådet kan också samrådsmöten förekomma. Planförslaget kan ändras efter samrådet. Under samrådstiden ska kommunen hålla planförslaget tillgängligt för alla som vill ta del av det.

Granskning

När samrådet är klart ska kommunen i en underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid. Granskningstiden ska i normalfallet vara minst två veckor. I vissa fall ska även förslaget kungöras och i dessa fall är granskningstiden minst tre veckor. Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det. Efter granskningstiden ska kommunen göra ett granskningsutlåtande. Det ska innehålla en sammanställning av de synpunkter som har kommit in under granskningstiden samt kommunens förslag med anledning av dessa.

Antagande

Detaljplanen antas i de allra flesta fall av Byggnadsnämnden. Antagandebeslut anslås på kommunens anslagstavla och meddelande om antagande skickas till berörda.

Överklagande

Byggnadsnämndens beslut om att anta en detaljplan kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Detta ska ske inom tre veckor efter det att antagandebeslutet anslagits. Mark- och miljödomstolens beslut får också överklagas. Överklagandet prövas av regeringen.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft när Byggnadsnämndens beslut inte har överklagats. Kommunen annonserar i lokalpressen att detaljplanen vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 17 september 2018

Publicerad: 1 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se