På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Energiåtgärder

Solceller, solfångare på tak eller ett fönsterbyte kan påverka byggnadens yttre utseende och då kan det krävas bygglov. Placering, material eller kulör kan behöva anpassas till miljön och områdets karaktär.

Solceller och solpaneler

Örebro kommun vill verka för en omställning till förnyelsebar energi. Därför har vi lagt en solkarta på webben, som gör det möjligt för dig som äger ett tak i Örebro tätort att beräkna möjligheten att producera el från solen.

Solen är en oändlig resurs som ger energi som både är förnybar och hållbar. Solfångaren omvandlar solljuset till värme, oftast i form av varmvatten eller varmluft, medan solcellen omvandlar solljuset till el.

Enligt plan- och bygglagen kapitel 9 § 2 krävs bygglov för ändring av en byggnad om den innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Men i många fall kan solfångare och solceller installeras utan bygglov.

Att tänka på

Solceller och solfångare på tak eller vägg kan påverka byggnaders yttre utseende. Därför kan bygglov behövas inom detaljplanelagt område. Solfångare på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov. Tänk på placeringen så att den inte blir en olägenhet för omgivningen eller fara för trafik- och barnsäkerhet. Även om bygglov inte krävs kan det finnas skäl att kontakta oss för en bedömning, så att solceller eller solfångare inte placeras på mark som är känslig med tanke på miljön, naturmiljön, kulturmiljö eller stadsbilden.

Inom en värdefull kulturmiljö, speciellt inom områden av riksintresse för kulturmiljövården kan placering, material eller kulör behöva anpassas till miljön och områdets karaktär/utseende. Undvik till exempel placeringar i lägen mot torg, huvudstråk eller gata. Enskilda hus av särskilt kulturhistoriskt värde eller av byggnadsminnesklass kan vara olämpliga för installationer av solceller och solfångare.

Även inom områden som omfattas av en detaljplan med utformningsbestämmelser, är det möjligt att uppföra solceller och solfångare, om de placeras och utformas så att området behåller den karaktär/utformning som planen föreskriver.

För att kunna bedöma din förfrågan behöver vi veta

  • Var på takfallet solcellerna/solfångaren ska placeras
  • hur stor yta av taket som kommer att täckas
  • i vilken vinkel i förhållande till taket som solcellerna/solfångaren ska placeras
  • vilken kulör och vilket material solcellerna/solfångaren har
  • om solcellerna/solpanelerna ska placeras mot en gata eller mot en gård.

Fönster

Fönstren i en byggnad är en viktig del av dess karaktär och arkitektur. Ett fönsterbyte kan ge energivinster, men också leda till att kulturvärden och kvaliteter går förlorade.

Det finns flera åtgärder som kan ge effekter för husets energivärden som inte påverkar byggnadens yttre exempelvis isolering av vinden, byte av uppvärmningssystem och ventilation.

En tilläggsisolering av fasaden kan däremot ändra husets utseende och karaktär men också påverka stadsbilden. En sätt att tilläggsisolera en fasad på ett varsamt sätt, är att flytta ut fönster, dörrar, socklar och tak till den nya fasadytan.

Renovering av fönster och fönsterbyte

Ett fönsterbyte kan ge energivinster men kan också leda till att kulturvärden och kvaliteter i arkitekturen går förlorade och att stadsbilden förändras. Det finns anledning att vara försiktig med att byta fönster, särskilt i hus som är byggda före 1960-talet. Materialen och hantverket håller ofta hög kvalitet. Träfönster som tillverkats senare har betydligt sämre virkeskvalitet. Fönster av aluminium och plast är oftast inte möjliga att renovera och har en begränsad livslängd.

Att renovera och komplettera fönster är ett bra alternativ till att byta ut dem.

Det finns flera metoder att förbättra befintliga fönsters energivärden och bullerdämpande förmåga

  • Vanligt fönsterglas kan bytas mot energiglas.
  • Fönstren kan kompletteras med en isolerruta som monteras på den befintliga fönsterbågen, så att fönstret blir av treglastyp.
  • Ytter‐ och innerbåge kan skruvas och limmas ihop och ersättas med en isolerglaskasett.

Om du ska byta fönster så tänk på att

  • välja fönster som i utseende, material och kulör stämmer med husets ålder, utseende och karaktär (även upphängningssättet är viktigt)
  • anpassa fönstret efter befintligt fönsterhål.

Rådför dig som planerar att åtgärda dina fönster "Fönster - renovera eller byta?" (pdf, 1.9 MB)

När bygglov krävs

Bygglov krävs för byte av fasadkulör, fasadmaterial och taktäckningsmaterial. Bygglov krävs också för en ändring som avsevärt påverkar en byggnads yttre utseende. Det kan exempelvis vara att ändra befintliga fönster genom att ändra fönsterindelning, storlek, placering och upphängningsätt eller att byta material.

För en- och tvåbostadshus är vissa åtgärder bygglovbefriade, exempelvis byte av fasadkulör, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, om förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Frågor om energiåtgärder och bygglov

Har du frågor om energiåtgärder, solenergi, placering av solceller och solfångare, bygglov m.m. kontakta Örebro kommuns servicecenter 019‑21 10 00.

Senast uppdaterad: 11 november 2016

Publicerad: 30 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se