På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Bygglov eller inte?

Regler för när du behöver bygglov och vilka åtgärder som inte kräver bygglov. Tänk på att det kan vara olika regler beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område eller ej.

Var och hur får jag bygga?

Detaljplaner visar var du får bygga. Planerna beskriver också

  • Vad som får byggas på ett område.
  • Hur stora byggnaderna får vara.
  • Ibland också hur de får se ut.

Bygglovsguiden

I Bygglovsguiden kan du läsa allt du behöver veta om bygglov och anmälningspliktiga åtgärder. Den innehåller regler, lagstiftning m.m. Under rubriken "handbok" i Bygglovsguiden finns förklarande texter och detaljerad information.

Bygglov krävs

Bygglov behövs när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer.

Exempel på åtgärder som kräver bygglov

  • Inreda en vind
  • bygga om bostad till kontor
  • murar och plank (för undantag se under bygglov krävs inte)
  • när en byggnads utseende eller användningsområde ändras väsentligt
  • sätta upp skyltar, se Riktlinjer för skyltar. (pdf, 2 MB)

Detaljplanelagt område

Inom detaljplanerat område (tätbebyggt område) kan det även krävas bygglov för att byta t.ex. färg, fönster, fasad- eller taktäckningsmaterial på en byggnad, om ändringen väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Miljörum

Ska du bygga ett miljörum (soprum) kan det krävas att du söker bygglov. Råd och anvisningar för dig som ska bygga miljörum. (pdf, 1 MB)

Fönster

Ska du byta eller renovera fönster? Fönster - renovera eller byta? Råd för dig som planerar att åtgärda dina fönster. (pdf, 1.9 MB)

Tider för bygglov

Har du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Bygglov krävs inte

Reglerna för bygglov skiljer sig åt beroende på om du bor inom detaljplanelagt område (tätbebyggt område) eller ej (landsbygd).

Installera eldstad

Innan du börjar installera en eldstad eller byta ut din gamla måste du skicka in en anmälan till bygglovsenheten. Därefter finns det några olika steg som måste uppfyllas innan det är klart så att du får börja elda.

Inom detaljplanerat område

Attefallshus

Du får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan bygglov. I vissa fall kan det krävas bygglov t.ex. om byggnaden ligger i ett område som är särskilt värdefullt. Innan du börjar ska du skicka in en anmälan till bygglovsenheten och vänta på ett startbesked.

När Attefallshuset används som komplementbostadshus ska en lägenhetsavgift för vatten och avlopp betalas. Läs mer här.

Mer information om hur många Attefallshus du får bygga på din tomt, vad det kan användas till, behövs grannars medgivande osv. hittar du på Boverket - detta gäller för Attefallshus.

Mur eller plank

Till en- och tvåbostadshus får du anordna en skyddad uteplats med plank inom 3,6 meter från bostadshuset utan bygglov. Planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om planket byggs närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Staket

Ett staket är en inhägnad i trä eller smide med valfri genomsiktlighet och maximal höjd på 1,1 meter. En inhägnad kan vara högre och fortfarande räknas som staket, men bara om den är genomsiktlig. Transparenta material räknas inte som genomsiktliga (men det gör exempelvis smidesstaket och trädnätstängsel).

Pergola, spalje och stängsel

En spaljé, stängsel eller pergola är en genomsiktlig inhägnad och kräver inte bygglov oavsett höjd.

Häck eller annan växtlighet

Observera att maximal höjd är 0,8 meter vid gatukorsningar och utfarter.

Skärmtak

Får byggas över exempelvis uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Taket får då inte vara större än totalt 15 kvm. Skärmtaket får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Friggebod (fristående komplementbyggnader)

Får sättas upp i husets omedelbara närhet. Byggnadsarean får maximalt vara 15 kvm. Höjden från mark till taknock får vara högst 3 meter. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Observera: Inom strandskyddsområde (inom 100-300 meter från hav, sjöar och vattendrag) krävs tillstånd för friggebodar.

Grannars medgivande vid friggebod, mur, plan och skärmtak

Om friggebod, mur, plank eller skärmtak placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste grannarna ge sitt medgivande för att bygglov inte ska krävas. Ett skriftligt medgivande rekommenderas. Om grannarna motsätter sig placeringen krävs bygglov.

Utanför detaljplanerat område

Bor du på landsbygden (utanför detaljplanerat område) får du ibland bygga till huset och bygga nytt eller bygga till i omedelbar närhet av bostadshuset utan att söka bygglov. För att detta ska gälla får inte fastigheten ingå i så kallad sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är byggnader i grupp som angränsar direkt till varandra eller avskiljs av en väg, gata eller av parkmark. För att klassas som sammanhållen bebyggelse ska gruppen bestå av minst tre bebyggda tomter.

För att vara bygglovbefriad får till- och nybyggnad inte dominera befintlig bebyggelse. Tillbyggnad av befintlig byggnad får inte vara större än 50 m² och max 50 procent större än befintlig byggnad. Exempelvis om ditt hus är 50 m² så får tillbyggnaden max vara 25 m², annars krävs bygglov.

Murar och plank som byggs i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov. Bygger du närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste berörda grannar ge sitt medgivande.

Frågor

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta Örebro kommuns servicecenter 019‑21 10 00.

Senast uppdaterad: 9 november 2017

Publicerad: 30 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se