Takkupa

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov för att bygga en takkupa.

Innehåll på sidan

Behövs bygglov?

Takkupor räknas som en tillbyggnad, och för tillbyggnader krävs det alltid bygglov.

Undantag är om takkupan kan räknas som en attefallsåtgärd eller om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse. Då behöver du inte ansöka om bygglov, men du kan behöva göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga. Läs mer under Attefallsåtgärder.

För att en takkupa ska räknas som en attefallsåtgärd måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Takkupan ska byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
  • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset.
  • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
  • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.
  • Takkuporna får inte göras på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla.
  • Att det enligt detaljplanen inte krävs bygglov för takkupor.

Läs mer på sidan Attefallsåtgärder.

Bygga utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse får man göra mindre tillbyggnader, till exempel en takkupa, till en- och tvåbostadshus eller fritidshus utan ansökan om lov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

  • Tillbyggnaden inte dominerar över huvudbyggnaden.
  • Tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
  • Tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta oss gärna om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller ej.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via webbkartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

I webbkartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område.

Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område. Om du är osäker kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behövs kontrollplan?

Ja, du behöver en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Vad kostar det?

Att ansöka om bygglov för att bygga en takkupa på ett en- eller tvåbostadshus kostar mellan 12 500 kr och 21 250 kr. I tabellen nedan ser du de exakta kostnaderna.

Tekniskt samråd krävs vid mer komplicerade byggen. Först när vi fått in din ansökan och ser hur du tänkt bygga kan vi bedöma om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller ej.

Utan tekniskt samråd

Planenligt:

12 500 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

15 000 kr

Med tekniskt samråd

Planenligt:

18 750 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

21 250 kr

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om din ansökan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om tidsfristerna överstigs reduceras avgiften för varje påbörjad vecka. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från Bygg- och miljönämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Det ska gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att Bygg- och miljönämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från bygglovsbeslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Om du är osäker på om det finns en gällande detaljplan för ditt område kan du söka i vår karta på din adress.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta oss via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: